english  deutsch  dansk

Gepäcktransport Mosel

Bagageservice voor fietsers en wandelaars tussen Trier en Koblenz

Privacyverklaring

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de volgende verwerkingsverantwoordelijken:

Christian Teuber, Gepäcktransport Mosel
Hauptstraße 109
56288 Alterkülz (Hunsrück)
Tel.:+49 (0)172 / 9650588
Fax: +49 (0)1805 006534 1387

www.gepaecktransportmosel.de

Verzamelen persoonsgegevens

Persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer) worden uitsluitend verzameld, als deze gegevens vrijwillig in het kader van een aanvraag, registratie, bestelling, boeking, prijsvraag, deelname aan een wedstrijd of bij een online enquête worden gegeven. Voor de afwikkeling (afwikkeling opdrachten en boekingen) hiervan zijn persoonsgegevens noodzakelijk. Als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt via het online-formulier of per e-mail, slaan wij de door u ingevulde gegevens op om uw aanvraag te beantwoorden en mogelijke verdere vragen te kunnen stellen..

De verzamelde gegevens worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgeslagen en voor promotionele en statistische doeleinden gebruikt. In zoverre er in de formulieren om meer informatie wordt gevraagd, bijvoorbeeld bij een van onze online enquêtes, gebeurt dit steeds op vrijwillige basis en is als zodanig gekenmerkt. Ook een vergelijking van de zo verzamelde gegevens met gegevens die mogelijkerwijze bij andere onderdelen van onze website worden verzameld, vindt niet plaats.

Voor zoverre dit voor de bewerking noodzakelijk is, worden deze persoonsgegevens voor het leveren van diensten ook aan derden (internetproviders voor de technische afwikkeling, accommodatieverschaffers, dienstverleners, verdere toeristische partners) doorgegeven. Dit gebeurt binnen het kader van de wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens en mededingingswet. Het openbaar maken van uw gegevens aan derden, vindt uitsluitend plaats als wij volgens de wet en door een rechtsgeldige gerechtelijke procedure daartoe wettelijk verplicht zijn. De basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Art.6. §1 lid. F AVG dat de verwerking van gegevens toestaat.

Verzamelen van logingegevens van de server (geanonimiseerde gegevens)

Vanwege technische redenen worden o.a. de volgende gegevens, die uw internet browser aan ons doorgeeft, resp. aan onze webspace provider doorgeeft, verzameld (zogenaamde server logfiles): - type en versie van de browser - gebruikt besturingssysteem - website, van waaruit u ons bezoekt (Referrer URL) - website, die u bezoekt - datum en tijd van uw bezoek resp. de server aanvraag - IP-adres - hoeveelheid data

Deze geanonimiseerde gegevens worden gescheiden van uw eventueel opgegeven persoonsgegevens opgeslagen en kunnen niet tot een bepaalde persoon worden herleid. Ze worden geanalyseerd voor statistische doeleinden, voor de optimalisatie van onze website, voor de optimalisatie van ons aanbod en om de functionaliteit van de website te garanderen.
De basis voor de gegevensverwerking is Art.6. §1 lid. F AVG dat de verwerking van gegevens voor de verwezenlijking van deze doeleinden toestaat.

Algemeene veiligheidsinformatie

Wij wijzen u erop dat het doorgeven van informatie via het internet onderhevig is aan veiligheidshiaten en dat hierdoor een volledige bescherming tegen toegang van derden onmogelijk is. U moet derhalve een eigen beveiligingssoftware (virusscanners en firewalls) gebruiken, uw systeem voortdurend actualiseren en veilige gebruikersgegevens en wachtwoorden gebruiken.

SSL-codering

Deze website maakt uit veiligheidsoverwegingen en ter beveiliging van het verzenden van vertrouwelijke inhouden, bijvoorbeeld van aanvragen die u ons als website-aanbieder stuurt, gebruik van een SSL-codering. U kunt herkennen dat het gaat om een gecodeerde verbinding doordat de adresregel van de browser van ‘http://’ verandert in ‘https://’ en doordat er een slot-symbooltje in uw browserregel staat. Als de SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toezendt niet door derden worden gelezen.

Gegevensminimalisering

Wij slaan persoonsgegevens op volgens de beginselen van een zo beperkt mogeliejke gegevensopslag en gegevensminimalisering. Wij slaan gegevens slechts zo lang op als dit nodig is of door de wetgever voorgeschreven is (wettelijke bewaartermijn) Als het doel van het bewaren van de verzamelde gegevens niet langer bestaat of als de bewaartermijn is verstreken, blokkeren of wissen wij de gegevens.

Informatie / Herroeping / Verwijdering

U kunt zich (volgens Art. 15 AVG) voor vragen met betrekking tot het verzamelen, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens en het corrigeren, blokkeren, wissen of het herroepen van een gegeven toestemming gratis tot ons wenden.

Contact:
Christian Teuber, Gepäcktransport Mosel
Hauptstraße 109
56288 Alterkülz (Hunsrück)
Tel.:+49 (0)172 / 9650588
Fax: +49 (0)1805 006534 1387

www.gepaecktransportmosel.de

Wij wijzen u erop dat u recht heeft op correctie van foutieve informatie of aanvulling van deze gegevens (volgens Art. 16 AVG), het wissen van uw persoonsgegevens (volgens Art. 17. AVG, of op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (volgens Art. 18 AVG), voor zover dit recht niet in tegenspraak is met de wettelijke bewaarplicht.

U kunt uw ooit gegeven toestemming voor het verzamelen van uw persoonsgegevens (volgens Art.6. §3 AVG) bij ons herroepen. U heeft ook het recht een klacht over ons in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (volgens Art. 77 AVG)

Wijziging van onze privacyverklaring

Om te garanderen, dat onze privacyverklaring steeds voldoet aan de meest recente eisen, behouden wij ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen. Dat geldt eveneens in het geval dat de privacyverklaring op basis van een nieuw of gewijzigd dienstenaanbod, bijvoorbeeld een nieuwe service, moet worden aangepast. De nieuwe privacyverklaring geldt dan bij uw volgende bezoek aan onze website.

Made by Model Data Protection Statement for Anwaltskanzlei Weiß & Partner

AVV   Bedrijfsgegevens